Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 i § 15 Statutu Gminy Latowicz (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 10141 i poz. 12157 zwołuję LII sesję Rady Miejskiej w Latowiczu na dzień 17 listopada 2023 r. (piątek) godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu ul. Rynek 6A,  z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgolas, stanowiących własność Gminy Latowicz.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Latowicz
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
 7. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na pomoc społeczną dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
 10. Przyjęcie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Latowicz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 r.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Latowicz
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzednie sesji, tj. 27 października 2023 r.
 18. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.
 19.  

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Świątek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 223
Podmiot udostępniający: Gmina Latowicz - biuletyn informacji publicznej
Nazwa dokumentu: LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Krzewska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Krzewska
Data wytworzenia informacji: 13.11.2023 15:42:29
Data udostępnienia informacji: 13.11.2023 15:44:01
Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2023 15:44:03
Rejestr zmian